Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

mathematics: دوترسیم طالب و مطلوب

دوترسیم طالب و مطلوبmathematics: عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است

mathematics: عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است: فعلا" برای این ترسیم شرحی نمی نویسم . فوق العاده است.  فوق تصور است

عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است

فعلا" برای این ترسیم شرحی نمی نویسم .
فوق العاده است.
 فوق تصور است

mathematics: عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر

mathematics: عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر: اوتار در دایره تسلیم حماقت و بلاهت نمی شوند  اوتار تسلیم حماقت ننمی شوند

عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر

اوتار در دایره تسلیم حماقت و بلاهت نمی شوند
 اوتار تسلیم حماقت ننمی شوند

mathematics: دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند

mathematics: دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند: عالم دانشمند جایگاه وتر دایره در نیمه دایره است جایگاه واقعی وتر دایره در ربع دایره نیست  اختلاف طول وتر های دایره را در یابید.

دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند

عالم دانشمند جایگاه وتر دایره در نیمه دایره است
جایگاه واقعی وتر دایره در ربع دایره نیست

 اختلاف طول وتر های دایره را در یابید.

mathematics: مدیران جهان می گویند اشاعه علم و دانش ممنوع است

mathematics: مدیران جهان می گویند اشاعه علم و دانش ممنوع است: اشاعه علمم و دانش ممنوع است  روش لطیف

مدیران جهان می گویند اشاعه علم و دانش ممنوع است

اشاعه علمم و دانش ممنوع است
 روش لطیف

mathematics: mathematics: معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده اس...

mathematics: mathematics: معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده اس...: mathematics: معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده است : صورت این معادله کاملا"مجهول نامعین نا مشخص است. این معادله از هزاران سال قبل ح...

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد


این ترسیم یطورمطلق بی اعتبار و فاقد ارزش علمی است.

این ترسیم مغایر با تعاریف کلاسیک است .
دایره مثلثاتی یک دایره بی اعتبار و بدون هدف است .
در این دایره پیمانه سنجش اوتار معلوم و مشخص نیست .
اوتار دایره رافقط با قطر دایره می توان سنجید و بس .زیرا محل قرار گرفتن مثلث های قائم الزاویه در نصف دایره است .
اضلاع مثلث قائم الزاویه هم اوتار دایره اند .
تعاریف من دراری بدون منطق راه بجائی نمی برد همچنان که تا کنون راه بجائی نبرده است

mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد

mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد: در این ترسیم تعاریف کلاسیک رعایت نشده اند لذا از درجه اعتبار ساقط هستند .  اوتار را نمی توان به دلخواه و بدون منطق نامگذاری کرد ...

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

mathematics: C/d دو کسر سنجشی متشابه

mathematics: C/d دو کسر سنجشی متشابه: در داریره که شناخت بسیار اندکی از آن داریم .لازم است ابتدا محیط دایره با قطر سنجیده شود و سپس طول اوتار محاسبه گردد.. تا امروز سنجش مح...

C/d دو کسر سنجشی متشابه


در داریره که شناخت بسیار اندکی از آن داریم .لازم است ابتدا محیط دایره با قطر سنجیده شود و سپس طول اوتار محاسبه گردد..
تا امروز سنجش محیط دایره با قطر انجام نشده است.زیرا به غلط خواسته اند از راه چند ضلعی های منتظم  محاطی عمل کنند که مواجه با طول اوتار شدند .شکست کامل نصیب شان گردید.
طول اوتار لازمه سنجش محیط دایره تشخیص داده شد..
محاسبه طول اوتار بسیار سخت و پیچیده است.تا امروز نتوانسته اند طول اوتار را متطقی و مستدل بدست آورند.
بنابراین دو کسر سنجشی متشابه روی دست دانشمندان مانده است
وجه تشابه این دو کسرسنجشی متشابه صورت آن ها است که هردو مبهم . مجهول . ناشناخته اند. 
تمام دانشمندان و ریاضی دانان بخوبی می دانند که کار و روش شان غلط است ولی چون راه به جائی ندارند.این سر عظیم را پوشیده و مخفی داشته اند تا فردا چه شود.شاید دری به تخته خورد و این مشگل دست و پا گیر قرون و اعصاری حل شود.
امروز آن روز فرارسیده است .
من حسن دینبلی این مشگلات را به تائید الهی حل کرده ام 
www.dinbali.com

تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد


در این ترسیم تعاریف کلاسیک رعایت نشده اند لذا از درجه اعتبار ساقط هستند .
 اوتار را نمی توان به دلخواه و بدون منطق نامگذاری کرد


mathematics: ابلهان جهان و حامیان حماقت از عدد ننگ آور3.1415925...

ابلهان جهان و حامیان حماقت از عدد ننگ آور3.14159256 حمایت و جانبداری می کنند

عدد ننگ آور 3.14 را رها کنید

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم. طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد . وتر ها از 0 ت...

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم. طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد . وتر ها از 0 ت...

mathematics: عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش ...

mathematics: عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش ...: عالمان جهان محاسبه کسر سنجشی C/ d بادقت و منطق کامل انجام شد. عدد 3.14 شما که دلیل و منطق بهمراه ندارد باعث ننگ شما است.آن را فراموش کنید....

mathematics: ابلهان عبرت نمی گیرند

mathematics: ابلهان عبرت نمی گیرند: حکومت هائی که مردم خود را در حصار حماقت محبوس کرده اند سرانجام دیدند که حصار شکست احمق آزاد گردید و حکومت را لگد مال کرد و به عمر اش خاته ...

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم. طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد . وتر ها از 0 ت...