Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی: همه تظاهر به دانش می کنند. همه مدعی فهم و ادراک هستند. اما هیهات .چقدر از موضوع فاصله دارند.  باور کردنی نیست

جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی

همه تظاهر به دانش می کنند.
همه مدعی فهم و ادراک هستند.
اما هیهات .چقدر از موضوع فاصله دارند.
 باور کردنی نیست

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش: نوآوران و خلاقان در جهان مانده گار اند این ترسیم : مرا جاودانه گرده است .  مانده گار کننده است

جهان شگفت انگیز علم ودانش

نوآوران و خلاقان در جهان مانده گار اند
این ترسیم : مرا جاودانه گرده است .
 مانده گار کننده است

۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

VIDEO0082

VIDEO0080

VIDEO0080

VIDEO0079

VIDEO0077

VIDEO0075

۱۳۹۴ آذر ۹, دوشنبه

mathematics: دوترسیم طالب و مطلوب

دوترسیم طالب و مطلوبmathematics: عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است

mathematics: عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است: فعلا" برای این ترسیم شرحی نمی نویسم . فوق العاده است.  فوق تصور است

عالمان دانشمندان این ترسیم فوق تصور است

فعلا" برای این ترسیم شرحی نمی نویسم .
فوق العاده است.
 فوق تصور است

mathematics: عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر

mathematics: عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر: اوتار در دایره تسلیم حماقت و بلاهت نمی شوند  اوتار تسلیم حماقت ننمی شوند

عالم دانشمند از این ترسیم هندسی درس بگیر

اوتار در دایره تسلیم حماقت و بلاهت نمی شوند
 اوتار تسلیم حماقت ننمی شوند

mathematics: دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند

mathematics: دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند: عالم دانشمند جایگاه وتر دایره در نیمه دایره است جایگاه واقعی وتر دایره در ربع دایره نیست  اختلاف طول وتر های دایره را در یابید.

دانشمندان جایگاه اوتار دایره را نمی دانند

عالم دانشمند جایگاه وتر دایره در نیمه دایره است
جایگاه واقعی وتر دایره در ربع دایره نیست

 اختلاف طول وتر های دایره را در یابید.

mathematics: مدیران جهان می گویند اشاعه علم و دانش ممنوع است

mathematics: مدیران جهان می گویند اشاعه علم و دانش ممنوع است: اشاعه علمم و دانش ممنوع است  روش لطیف

مدیران جهان می گویند اشاعه علم و دانش ممنوع است

اشاعه علمم و دانش ممنوع است
 روش لطیف

mathematics: mathematics: معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده اس...

mathematics: mathematics: معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده اس...: mathematics: معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده است : صورت این معادله کاملا"مجهول نامعین نا مشخص است. این معادله از هزاران سال قبل ح...

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد


این ترسیم یطورمطلق بی اعتبار و فاقد ارزش علمی است.

این ترسیم مغایر با تعاریف کلاسیک است .
دایره مثلثاتی یک دایره بی اعتبار و بدون هدف است .
در این دایره پیمانه سنجش اوتار معلوم و مشخص نیست .
اوتار دایره رافقط با قطر دایره می توان سنجید و بس .زیرا محل قرار گرفتن مثلث های قائم الزاویه در نصف دایره است .
اضلاع مثلث قائم الزاویه هم اوتار دایره اند .
تعاریف من دراری بدون منطق راه بجائی نمی برد همچنان که تا کنون راه بجائی نبرده است

mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد

mathematics: تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد: در این ترسیم تعاریف کلاسیک رعایت نشده اند لذا از درجه اعتبار ساقط هستند .  اوتار را نمی توان به دلخواه و بدون منطق نامگذاری کرد ...

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

mathematics: C/d دو کسر سنجشی متشابه

mathematics: C/d دو کسر سنجشی متشابه: در داریره که شناخت بسیار اندکی از آن داریم .لازم است ابتدا محیط دایره با قطر سنجیده شود و سپس طول اوتار محاسبه گردد.. تا امروز سنجش مح...

C/d دو کسر سنجشی متشابه


در داریره که شناخت بسیار اندکی از آن داریم .لازم است ابتدا محیط دایره با قطر سنجیده شود و سپس طول اوتار محاسبه گردد..
تا امروز سنجش محیط دایره با قطر انجام نشده است.زیرا به غلط خواسته اند از راه چند ضلعی های منتظم  محاطی عمل کنند که مواجه با طول اوتار شدند .شکست کامل نصیب شان گردید.
طول اوتار لازمه سنجش محیط دایره تشخیص داده شد..
محاسبه طول اوتار بسیار سخت و پیچیده است.تا امروز نتوانسته اند طول اوتار را متطقی و مستدل بدست آورند.
بنابراین دو کسر سنجشی متشابه روی دست دانشمندان مانده است
وجه تشابه این دو کسرسنجشی متشابه صورت آن ها است که هردو مبهم . مجهول . ناشناخته اند. 
تمام دانشمندان و ریاضی دانان بخوبی می دانند که کار و روش شان غلط است ولی چون راه به جائی ندارند.این سر عظیم را پوشیده و مخفی داشته اند تا فردا چه شود.شاید دری به تخته خورد و این مشگل دست و پا گیر قرون و اعصاری حل شود.
امروز آن روز فرارسیده است .
من حسن دینبلی این مشگلات را به تائید الهی حل کرده ام 
www.dinbali.com

تعاریف کلاسیک را باید محترم شمرد


در این ترسیم تعاریف کلاسیک رعایت نشده اند لذا از درجه اعتبار ساقط هستند .
 اوتار را نمی توان به دلخواه و بدون منطق نامگذاری کرد


mathematics: ابلهان جهان و حامیان حماقت از عدد ننگ آور3.1415925...

ابلهان جهان و حامیان حماقت از عدد ننگ آور3.14159256 حمایت و جانبداری می کنند

عدد ننگ آور 3.14 را رها کنید

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم. طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد . وتر ها از 0 ت...

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم. طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد . وتر ها از 0 ت...

mathematics: عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش ...

mathematics: عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش ...: عالمان جهان محاسبه کسر سنجشی C/ d بادقت و منطق کامل انجام شد. عدد 3.14 شما که دلیل و منطق بهمراه ندارد باعث ننگ شما است.آن را فراموش کنید....

mathematics: ابلهان عبرت نمی گیرند

mathematics: ابلهان عبرت نمی گیرند: حکومت هائی که مردم خود را در حصار حماقت محبوس کرده اند سرانجام دیدند که حصار شکست احمق آزاد گردید و حکومت را لگد مال کرد و به عمر اش خاته ...

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم. طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد . وتر ها از 0 ت...

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

۱۳۹۴ مرداد ۱۱, یکشنبه

محاسبه کسر متعارفی C/D بسیار بغرنج و پیچیده

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: كارنامه علمي مرا مي دانيد. از بزرگان علم جهان هستم . هر وقت به اينترنت سر مي زنم خوشحالي زائد الوصفي به من دست مي دهد. ا...

شاه كليد حياتي علم و صنعت

كارنامه علمي مرا مي دانيد. از بزرگان علم جهان هستم .
هر وقت به اينترنت سر مي زنم خوشحالي زائد الوصفي به من دست مي دهد.
از روزي كه عدد پي كشف شده ( 3.154700538 ) را اعلام كردم.گروه هاي زيادي با وسائل كاملا" پيشرفته و مجهز از استوديو تا دوربين هاي حساس بفعاليت افتاده در مورد پي بحث مي كنند.
از زماني كه مسئله تثليث زاويه با ستاره و پرگار را پيش كشيدم . فعاليت ها متوجه اين موضوع شده است.حتي ابزار هم براي تثليث زاويه به روش 5 خط راست سه زاويه همزمان ساخته اند.
خدا قوت.
امروز محاسبه طول اوتار دايره از 0 درجه تا 180 درجه را به صحنه آورده ام.
تجربه مانع از آن شده است كه راهكار ها را علني و آشكار كنم..منتظر مي مانم تا ببينم در اين زمينه چه مي كنند.از آنجا كه از معلوم مي توان به مجهول رسيد.نه از مجهول به مجهول . شيوه اي را فاش نمي كنم تا اين اوج علم به يغما رود.
هر مركز علمي و صنعتي معتبر احتياج دارد كه ارقام و اعداد طول دقيق اوتار را بداند .بايد از من بخواهد تا بوي بدهم.
بدانيد من با تفنگ ( حسن موسي ) در سياه چال كشور عقب مانده جهان سومي به شكار عقاب بلند پرواز علم رفته ام و موفق شده ام.
شما با تمام امكانات ابزار و ادوات پيشرفته در بهشت روي زمين مگسي را هم شكار نكرده ايد.
حسن دينبلي كاشف نام آور جهان

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: در كشور عقب مانده جهان سوم ( سياه چال محقق .بنيانگذار هندسه مدرن در جهان )كه بانگ مركزي مقدس حديث نيوي را جعل ودر پشت اسكناس 5 هزار توماني..چاپ و نشر می کند
.

شاه كليد حياتي علم و صنعت

در كشور عقب مانده جهان سوم ( سياه چال محقق .بنيانگذار هندسه مدرن در جهان )كه بانگ مركزي مقدس حديث نيوي را جعل
ودر پشت اسكناس 5 هزار توماني منتشر مي كند .
بايد دو دادنامه قطعي دادگاه تجديد نظر استان تهران به انضمام دو اجرا ئيه اجراي احكام بوسيله بند شورت يك دختر شهيد در شوراي حل اختلاف منطقه 8 حوزه 363 توسط بشيري به صليب كشيده شود.
حسن دينبلي بنيانگذار هنذسه مدرن در جهان

عالم از عدد ننگ آور 3.14 حمایت نمی کند: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: شاه كليد حياتي علم و صنعت را دست كم نگيريد.همه بايد آن را در آينده بياموزيد. كساني كه اهل علم و تحقيق واقعي باشند مي دانند كه موضوع شاه كل...

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت

 ابهان ار عدد ننگ آور 3.14 حمایت می کنند
mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان ودانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم . طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد وتر ها از 0 تا ...

شاه كليد حياتي علم و صنعت

شاه كليد حياتي علم و صنعت را دست كم نگيريد.همه بايد آن را در آينده بياموزيد.
كساني كه اهل علم و تحقيق واقعي باشند مي دانند كه موضوع شاه كليد حياتي علم و صنعت چيست واز چه ارزش فوق تصوري برخوردار است .
شاه كليد حياتي علم و صنعت خورشيد فروزاني است كه هركز پشت ابر پنهان نمي ماند.بنيانگذار هندسه مدرن در جهان

ابلهان از عدد ننگ آور 3.14 حمایت می کنند: شاه كليد حياتي علم و صنعت

mathematics: شاه كليد حياتي علم و صنعت: براي عالمان ودانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم . طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد وتر ها از 0 تا ...

شاه كليد حياتي علم و صنعت

براي عالمان ودانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم .
طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد
وتر ها از 0 تا 2 متر نقطه نقطه مطول مي شوند. اين نقطه به نقطه مطول شدن زير نظر مستقيم كمان 180 درجه اعمال و اجراء
مي شود.
تمام اوتار دايره در نصف سطح دايره قرار مي گيرند..
تمام اوتار دايره روي قطر دايره برهم منطبق مي شوند.
دانشمندان گذشته نمي دانستند .عالمان حال هم نمي دانند.
از معلوم به مجهول بايد رسيد .نه از مجهول به مجهول .
مجهول را هر قدر كه كوچك كني سرانجام مجهول است.
روي اين شكل كشفي من كه دايره ( عالي ) نامگذا ري كرده ام .بسيار دقت كنيد.
حسن دينبلي بنيانگذار هندسه مدرن در جهان 

شاه كليد حياتي علم و صنعت

براي عالمان و دانشمنداني كه قوه درك و فهم بالا و استعداد فوق العاده دارند مي نويسم.
طول اوتار دايره از 0 تا 2 متر مي باشد .
وتر ها از 0 تا 2 متر نقطه نقطه مطول مي شوند.اين نقطه به نقطه مطول شدن زير نظر مستقيم كمان 180 درجه اعمال و اجراء
مي شود.
تمام اوتار دايره در نصف سطح دايره قرار مي كيرند.
تمام وترهاي دايره روي قطر برهم منطبق مي شوند .
دانشمندان گذشته نمي دانستند. عالمان حال هم نمي دانند .
از معلوم به مجهول بايد رسيد. نه از مجهول به مجهول .
مجهول را هرقدر كه كوچك كني سرانجام مجهول است .
به شكل  ترسيمي كه از كشفيات من است وآن را دايره ( عالي ) ناميده ام به دقت توجه كنيد
حسن دينبلي بنيانگذار هندسه مدرن در جهان

۱۳۹۳ اسفند ۱, جمعه

mathematics

ابلهان عبرت نمی گیرند

حکومت هائی که مردم خود را در حصار حماقت محبوس کرده اند سرانجام دیدند که حصار شکست
احمق آزاد گردید و حکومت را لگد مال کرد و به عمر اش خاته داد..

mathematics

عالمان دانشمندان جهان .عدد ننگ آور 3.14 را فراموش کنید.

عالمان جهان محاسبه کسر سنجشی C/ d بادقت و منطق کامل انجام شد.
عدد 3.14 شما که دلیل و منطق بهمراه ندارد باعث ننگ شما است.آن را فراموش کنید.

معادله عهد عتیق حل نشده به مارسیده است

صورت این معادله کاملا"مجهول نامعین نا مشخص است.
این معادله از هزاران سال قبل حل نشده به مارسیده است من این معادله را با دقت بامنطق با استدلال حل کرده ام
پس مالک و کاشف عدد دقیق پی 3.154700538379 من هستم
www.dinbali.commathematics

mathematics

mathematics: mathematics

mathematics: mathematics:   www.dinbali.com

mathematics: mathematics

mathematics: mathematics:   www.dinbali.com

mathematics

۱۳۹۳ بهمن ۳۰, پنجشنبه

mathematics

mathematics: mathematics

mathematics: mathematics:   www.dinbali.com

mathematics

mathematics: mathematics

mathematics: mathematics:   www.dinbali.com

mathematics

mathematics: mathematics

mathematics
 

mathematics

mathematics: mathematics

mathematics: mathematics:   www.dinbali.com

mathematics: mathematics

mathematics: mathematics:   www.dinbali.com

mathematics