Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۲۸, پنجشنبه

C/d دو کسر سنجشی متشابه


در داریره که شناخت بسیار اندکی از آن داریم .لازم است ابتدا محیط دایره با قطر سنجیده شود و سپس طول اوتار محاسبه گردد..
تا امروز سنجش محیط دایره با قطر انجام نشده است.زیرا به غلط خواسته اند از راه چند ضلعی های منتظم  محاطی عمل کنند که مواجه با طول اوتار شدند .شکست کامل نصیب شان گردید.
طول اوتار لازمه سنجش محیط دایره تشخیص داده شد..
محاسبه طول اوتار بسیار سخت و پیچیده است.تا امروز نتوانسته اند طول اوتار را متطقی و مستدل بدست آورند.
بنابراین دو کسر سنجشی متشابه روی دست دانشمندان مانده است
وجه تشابه این دو کسرسنجشی متشابه صورت آن ها است که هردو مبهم . مجهول . ناشناخته اند. 
تمام دانشمندان و ریاضی دانان بخوبی می دانند که کار و روش شان غلط است ولی چون راه به جائی ندارند.این سر عظیم را پوشیده و مخفی داشته اند تا فردا چه شود.شاید دری به تخته خورد و این مشگل دست و پا گیر قرون و اعصاری حل شود.
امروز آن روز فرارسیده است .
من حسن دینبلی این مشگلات را به تائید الهی حل کرده ام 
www.dinbali.com

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر