Google+ Badge

۱۳۹۴ اسفند ۱۶, یکشنبه

خائنین به علم و دانش در سطح جهان بیداد می کنند

تمام دانشکاه های جهان به علم و دانش خیانت می کنند
www.dinbali.com
pi=3.154700538379۱ نظر: