Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی

همه تظاهر به دانش می کنند.
همه مدعی فهم و ادراک هستند.
اما هیهات .چقدر از موضوع فاصله دارند.
 باور کردنی نیست

۱ نظر: