Google+ Badge

۱۳۹۴ آذر ۱۲, پنجشنبه

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی: همه تظاهر به دانش می کنند. همه مدعی فهم و ادراک هستند. اما هیهات .چقدر از موضوع فاصله دارند.  باور کردنی نیست

جهان شگفت انگیز علم ودانش واقعی

همه تظاهر به دانش می کنند.
همه مدعی فهم و ادراک هستند.
اما هیهات .چقدر از موضوع فاصله دارند.
 باور کردنی نیست

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش

mathematics: جهان شگفت انگیز علم ودانش: نوآوران و خلاقان در جهان مانده گار اند این ترسیم : مرا جاودانه گرده است .  مانده گار کننده است

جهان شگفت انگیز علم ودانش

نوآوران و خلاقان در جهان مانده گار اند
این ترسیم : مرا جاودانه گرده است .
 مانده گار کننده است

۱۳۹۴ آذر ۱۰, سه‌شنبه

VIDEO0082

VIDEO0080

VIDEO0080

VIDEO0079

VIDEO0077

VIDEO0075